MILJÖPOLICY

Vårt miljöarbete baseras på kretsloppstanken. Vi ser på råvaruförbrukningen ur ett globalt perspektiv. Vi skall i vårt sortiment erbjuda de produkter som har lägsta möjliga miljöpåverkan. I första hand litar vi på de produkter som har officiell miljömärkning såsom Svanen och Bra miljöval.

Vi har ännu bara sett börja på den utveckling som skall ge ett miljösäkrat sortiment. Vi skall ta vår del av ansvaret och påverka våra leverantörer för att ta fram alternativa produkter. Vi skall också redan nu, som ett komplement till produkter som har officiell miljömärkning, lyfta fram alternativa produkter till sådana som är tillverkade av råvaror baserade på icke förnybara råvaror eller råvaror som hindrar kretsloppstanken.

Denna miljöpolicy som vi beslutat oss för att följa innebär:

Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörers sida.

Vi genomför ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Miljöhänsyn skall vara en naturlig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.

I de fall det förekommer produkter som svarar mot officiella miljömärkningar såsom Svanen eller Bra Miljöval inom vårt verksamhetsområde skall vi, om möjligt, erbjuda våra kunder dessa

Miljöarbetet utvecklas kontinuerligt och vi skall följa denna utveckling för att så snart som möjligt utnyttja ny kunskap inom området och låta sådana komma våra kunder till del.

Vi skall påverka, ställa krav och samarbeta med våra leverantörer för ständiga förbättringar i vårt sortiment.

Vi skall alltid följa aktuella lagar och förordningar.

Vi gör våra huvudsakliga miljösatsningar inom följande områden:

Transporter: Vi arbetar med att minska miljöpåverkan både när det gäller egna och externa transporter.

Personal: Våra medarbetare skall utbildas i miljöfrågor så att kunskapen och medvetandet höjs.

Lokaler: Vi tar miljöhänsyn vid byggnation, uppvärmning, kylning och belysning. Arbetsmiljön skall ständigt ses över.

Avfall: Vi skall arbeta med källsortering. Batterier, plast, emballage mm. hanteras i retursystem för våra kunder.

Produkter: Vi samarbetar med våra leverantörer för klar information och dokumentation vad gäller material och beståndsdelar i de produkter vi erbjuder våra kunder.


TacPro Support Group AB har levt efter en fastställd miljöpolicy sedan grunden. Vi arbetar med ständiga förbättringar och bevakar kontinuerligt utvecklingen inom miljöområdet.